باربیکیو گریل ذغالی

کد محصول: باربیکیو گریل مهر
این باربیکیو گریل به شما کمک میکند که کنترل زمان و حرارت را در اختیار داشته باشید که سبب میشود تنوع پختدر گوشت های مختلف با دمای مورد نظر حاصل شود ودر صرفه جویی انرژی بی نظیر است. طراحی تکنیکی این باربیکیو گریل امکان فیت شدن در هر سازهای را می دهد وزن و ابعاد ان ضخامت فولاد پر کربن این باربیکیو گریل به شرح زیر است. 

وزن.        25kg               ضخامت ورق ها  .     3m

H= 75  w=30  L=80    

کد محصول . M17